Polityka prywatności

Szanowny kliencie, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informuję, że: • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest podmiot gospodarczą pod nazwą Centrum Finansowe „AGAR” w Poznaniu (61-567), przy ul. Górna Wilda 100, tel.: 61 833 75 61, 601 522 095, email: energiasol@wp.pl  (zwany dalej Administratorem). • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy, • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO: • w celu wykonania zawartej umowy, • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych), • wówczas, gdy to będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora). • o ile niżej wyrazi Pan/Pani zgodę, Pana/Pani dane osobowe będą również przetwarzane w celach marketingowych wykraczających poza zakres marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. Informuję, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest całkowicie dobrowolna. W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. • odbiorcą Pana/Pani danych będą, w zależności od rodzaju zawartej umowy, współpracujące z Administratorem banki, instytucje finansowe, instytucje ubezpieczeniowe, zakłady ubezpieczeń oraz kancelarie odszkodowawcze. • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania zawartej umowy, dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora – przez okres prowadzenia tego marketingu bezpośredniego. Jeżeli podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uprzednio wyrażona zgoda, to dane takie będą przez Administratora przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. • posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. • w zakresie określonym przepisami prawa, w tym RODO, posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.